اجرای دوباره ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک ترکیه

اجرای دوباره ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک ترکیه

اجرای دوباره ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک ترکیه

براساس شنیده‌ها دولت ترکیه در حال اجرای دوباره ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک ترکیه برای افرادی که اقامت قانونی این کشور را ندارند؛ هست!

براساس اطلاعیه‌ی اداره‌ی مهاجرت ترکیه:

در کشور ما ، برای اتباع خارجی که حق اقامت قانونی یعنی ویزا، معافیت ویزا، مجوز اقامت، مجوز کار و معافیت مجوز کار را نقض می کنند طبق ماده ۹ با عنوان ” ممنوعیت ورود به ترکیه” قانون شماره ۶۴۵۸  اتباع خارجی و حمایت بین المللی مورخ ۴/۴/۲۰۱۳ اجرای ممنوعیت های ورود در چارچوب اصول زیر انجام می شود.

۱- با وجود نقض حق اقامت قانونی، برای اتباع خارجی که در چارچوب شرایط زیراز کشور خارج می شوند تصمیم ممنوعیت ورود به ترکیه اتخاذ نمی شود.

 •  اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا ۳ ماه (شامل ۳ ماه نمی شود) نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح، خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت می کنند
 •  اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا ۳ ماه (شامل ۳ ماه نمی شود) نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ  شده اخراج از کشور، دعوت می شوند که ترکیه را ترک کنند ودر مدت زمان تعیین شده برای آنها  برای خروج به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت می کنند

 

۲- با وجود نقض حق اقامت قانونی، برای اتباع خارجی که در چارچوب شرایط زیر کشور را ترک می کنند از ۱ ماه تا ۵ سال تصمیم ممنوعیت ورود به ترکیه اتخاذ می شود.

 

 •  اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را بیش از ۳ ماه (شامل ۳ ماه) نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح، خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت می کنند.

 

مدت زمان ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک ترکیه صورت غیر قانونی در این کشور اقامت دارند

نقض قانون اقامتممنوعیت ورود
نقض بین ۳ ماه تا ۶ ماه۱ ماه ممنوعیت ورود
نقض بین ۶ ماه تا ۱ سال۳ ماه ممنوعیت ورود
نقض بین ۱ سال تا ۲ سال۱ سال ممنوعیت ورود
نقض بین ۲ سال تا ۳ سال۵ سال ممنوعیت ورود

در صورت نقض حق اقامت قانونی در موارد ذکر شده زیر برای اتباع خارجی که کشور را ترک می کنند یا اخراج می شوند از ۳ ماه تا ۵ سال تصمیم ممنوعیت ورود به ترکیه اتخاذ می شود.

 

 •  اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح،  با وجود اینکه  خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند اما جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت نمی کنند
 • اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا ۳ ماه (شامل ۳ ماه نمی شود)  نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ شده اخراج از کشور، دعوت می شوند که ترکیه را ترک کنند اما در مدت زمان تعیین شده برای آنها  از کشورخارج نمی شوند  و جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت نمی کنند
 • صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی اکه حق اقامت قانونی را بیش از ۳ ماه (شامل ۳ ماه) نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ شده اخراج از کشور دعوت شده اند که ترکیه را ترک کنند
 •  صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی که درخواست مجوز اقامت آن ها رد شده یا مجوز اقامت آن ها باطل شده اما در مدت تعیین شده برای آن ها از کشور خارج نشده اند

 

 • صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی که درخواست مجوز کار آن ها رد شده یا مجوز کار آن ها باطل شده اما در مدت تعیین شده برای آن ها از کشور خارج نشده اند
 •  صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه، اتباع خارجی که در چارچوب قانون “۹۰ روز در ۱۸۰ روز” تمام حق اقامت ارائه شده توسط ویزا یا معافیت ویزا را استفاده کرده اند وعلی رغم اینکه مجاز به ورود به کشور ما با شرط ارائه درخواست اجازه اقامت در مدت ۱۰ روز شده اند ولی برای مجوز اقامت درخواست ارائه نکرده اند
 •  صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه ،اتباع خارجی که با خاتمه تصمیم نظارت اداری مشمول تعهدات جایگزین می شوند
 • صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی از قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها را پرداخت کرده اند یا نه، اتباع خارجی که با همراهی کارمندان مسئول از کشور اخراج گردیده اند.